Regulativer

Klik på nedenstående link for at se regulativ for private vandværker i Odense kommune

Se regulativ

Leveringsbestemmelser med ansvarsfraskrivelsesklausul

Til samtlige erhvervsdrivende i vandforsyningens forsyningsområde

Leveringsbestemmelser:
Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Søhus vandværk vandforsyning I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand. Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Med venlig hilsen Søhus Vandværk

Bestyrelsen, den 01-02-2011

Se regulativet: 6 Opretholdelse af tryk og forsyning