Om os

ANDELSSELSKABET SØHUS VANDVÆRK
SE nr. 28 21 17 16 i Told- og Skatteregisteret.
HJEMSTED Slettensvej 174, 5270 Odense N.
tlf. 66 18 59 18
Bank 3578-0006097626
Kontortid efter aftale.
STIFTET 27. Juli 1939
SELSKABETS AKTIVITETER Forsyning af rent drikkevand i forsyningsområdet Søhus, Anderup og Lumby, 5270 Odense N.
SELSKABET PRODUCERER Drikkevand i henhold til Vandforsyningsloven.
SELSKABET EJER Forsyningsnettet i Søhus-, Anderup- og Lumby- området, samt Søhus Vandværk, Slettensvej 174, 5270 Odense N.
BESTYRELSEN Aksel Snerling, Lars Nyholm, Bert Van Malkenhorst, John Andersen og Bjarne Petersen.
BESTYRELSESFORMAND Aksel Snerling, Groløkkevænget 73 5270 Odense N.
SELSKABET TEGNES af Formanden i forening med èt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.
ENEPROKURA Formanden Aksel Snerling og kasserer Bjarne Petersen.
REVISION J.L. Revision, tlf. 66 15 35 40 v/Jes Larsen, Hjallesegade 54 B., 5260 Odense S
SELSKABSKAPITAL 5,5 mkr.
REGNSKABSÅR Kalenderåret.
EJERFORHOLD Andelshaverne (skødehaveren) i forsyningsområdet, som har indtegnet/overtaget et andelsbevis.
GENERALFORSAMLING Afholdes inden udgangen af marts måned.
STEMMERET Hver andelshaver har en stemme, også i det tilfælde han ejer flere ejendomme, og kun ved personligt fremmøde.
BANKFORBINDELSE Danske Bank, 5270 Odense N.