Retningslinjer for arbejder med vandinstallationer

GENERELT

Retningslinjerne gælder for arbejder på vandinstallationer tilsluttet Søhus Vandværk. Alle installationsarbejder skal udføres af en autoriseret Vvs-installatør og i henhold til norm for vandinstallationer (DS 439), gældende regulativ for Odense kommune samt de bestemmelser Søhus Vandværk i øvrigt måtte fastlægge.

BESTILLING AF STIKLEDNINGSARBEJDE

Stikledningsarbejde skal bestilles på Søhus Vandværks bestillings-/anmeldelsesblanket. Når Søhus Vandværk har modtaget bestillingen fremsendes der evt. bemærkninger til Skødehaver og Vvs-installatør. Såfremt det er en ny tilslutning fremsendes der også en faktura for tilslutningsbidrag samt andelshaverbegæring til skødehaver.

Ved en ny tilslutning vil etablering af stikledning blive udført af Søhus Vandværk op til 4 uger efter tilslutningsbidraget er betalt og andelshaverbegæringen er underskrevet og returneret.

ANMELDELSE AF INSTALLATIONSARBEJDER

Følgende arbejder skal anmeldes før arbejdets påbegyndelse til Søhus Vandværk: - Nyetablering eller ændring af jordledning - Nyetablering af vandinstallation - Indgreb i målerinstallationen (Brydning af vandmålerens plomber) - Ændring af installationer i erhverv - Installationer som udvides med en forudsat vandstrøm (qf) over 1,0 l/s

BESTILLINGS- / ANMELDELSESBLANKET

Bestilling eller/og anmeldelse skal ske på Søhus Vandværks Bestillings-/Anmeldelsesblanket. Blanketten kan findes på www.soehusvandvaerk.dk eller rekvireres hos Søhus Vandværk.

MÅLERINSTALLATION

Der skal altid være opsat måler inden installationen tages i brug (Indflytning)

Måleren skal så vidt muligt anbringes i bygningen så tæt på jordledningens indføring som muligt. Hvor det ikke er muligt at anbringe måleren frostfrit i bygningen, eller af andre årsager, anbringes måleren efter aftale med vandværket i en målerbrønd så nær grundens grænse som muligt.

Inden måleren opsættes skal målerinstallationen være klar, dvs. være udført i henhold til skitse A eller B (side 2) med afspærringsventiler, målerforskruninger samt en kontraventil hvis funktion kan kontrolleres gennem et aftap. Aftappet udføres enten som en kuglehane udstyret med aftap (skitse B) eller kontraventil udstyret med inspektionshul (Skitse A). Som aftap må der ikke anvendes teer med et ½” afgrening eller der over. Der må før måler/pas rør ikke installeres kontraventil, filter eller anden form for aftap. Kontakt vandværket hvis de er i tvivl.

Ved ændring af en bestående installation, skal de arbejder som udføres, overholde Søhus Vandværks retningslinjer.

Brydning samt anbringelse af plomber må kun foretages af Vandværkets personale. Skal der foretages indgreb i målerinstallationen hvor plomber skal brydes, skal det anmeldes til Vandværket inden det foretages. Afhængig af opgavens omfang kan Vandværket give Vvs-installatøren tilladelse til at bryde plomberne.

Der må ikke arbejdes på installationer tilsluttet ledningsnettet uden kontraventil eller med defekt kontraventil. Er kontraventilen defekt skal den udskiftes inden påbegyndelse af installationsarbejdet. Sidder der ingen synlig kontraventil, eller kan kontraventilen ikke kontrolleres uden nedtagning af måleren, kontaktes Søhus Vandværk.

Ved senere udskiftning af jordledning, ombygning/ændring af bryggers eller lignende, kan Søhus Vandværk kræve at målerbrønden sløjfes og måleren anbringes i huset.

JORDLEDNING

Jordledninger som enten ny etableres eller omlægges skal udføres i PEM, PN10. Stik- og jordledning skal svejses og der må ikke være mekaniske samlinger på jordledningen. Ejes der ikke et svejseapparat kan Søhus Vandværk efter aftale udføre svejsningen.

Husk, før måleren installeres, skal jordledningen gennemskylles omhyggeligt.

BYGGEVAND

Alle byggevandstilslutninger skal forsynes med afspærringsventil og kontraventil. Ved erhvervsbyggeri samt ved større byggeri kan Søhus Vandværk forlange at der opsættes byggevandmåler på ejerens bekostning.

SYN AF INSTALLATION

Ved nyetablering eller ændring af jordledning skal der før tildækning bestilles syn. Bemærk, at jordledning kan kræves blotlagt, hvis den er tildækket inden syn.

Når installationen er klar til at få installeret måler skal der hurtigst muligt bestilles syn med tilstedeværelse af Vvs-installatøren. Ved syn vil Søhus Vandværk medbringe måleren og levere denne til Vvs-installatøren. Såfremt retningslinjerne er overholdt plomberes måleren med det samme. Er retningslinjerne ikke overholdt skal et nyt syn, herunder plombering, aftales inden for 5 arbejdsdage. Målere må kun plomberes af Søhus Vandværk.

Syn af de udførte arbejder skal med mindst et døgns varsel bestilles ved Søhus Vandværk på tlf. 40338018. Bemærk, at Vandværket ved travlhed, kan bede Vvs-installatøren om at kontakte vandværket på et senere tidspunkt eller, at det ønskede tidspunkt for syn sendes skriftligt til www.soehusvandvaerk.dk

Ved manglende udbedring af påtalte fejl og mangler udbedres installationen af en anden Vvs-installatør gennem Søhus Vandværk. Omkostningerne vil blive afholdt via virksomhedens garantistillelse hos Sikkerhedsstyrelsen.